Home > Online Resources/ Acmhainní Ar Líne

Genealogy/Ginealas

The Local Studies library provides assistance and advice on family history matters; please email us at localstudieslibrary@corkcoco.ie with your query. With advance booking we can assist you with family history when you visit in person. Please phone (021-4546499) or email in advance.

Soláthraíonn an leabharlann Staidéar Áitiúil cúnamh agus comhairle ar shaincheisteanna maidir le stair theaghlaigh; seol ríomhphost chugainn ag localstudieslibrary@corkcoco.ie le do cheist. Le réamháirithint is féidir linn cabhrú leat le stair an teaghlaigh nuair a thugann tú cuairt go pearsanta. Cuir glaoch ar (021-4546499) nó seol ríomhphost roimh ré.

 

1901 and 1911 Census: this site is managed by the National Archives. It contains household returns for the 1901 and 1911 census of Ireland/ Tá an suíomh seo á bhainistiú ag an gCartlann Náisiúnta. Tá tuairisceáin teaghlaigh ann do dhaonáireamh na hÉireann 1901 agus 1911.

Irish Genealogy: this site is managed by the Department of Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. It contains church records for the Diocese of Cork and Ross and countrywide civil registration details / Tá an suíomh seo á bhainistiú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá taifid eaglaise ann do Dheoise Chorcaí agus Rois agus sonraí cláraithe sibhialta ar fud na tíre.

Roots Ireland: this site is managed by the Irish Family History Foundation. It contains church records for the Diocese of Cloyne, amongst other records for outside County Cork / Tá an suíomh seo á bhainistiú ag Fondúireacht Stair Theaghlaigh na hÉireann. Tá taifid eaglaise ann do Dheoise Chluana, i measc taifid eile lasmuigh de Chontae Chorcaí.

 

Walking in the Footsteps of Your Ancestors was compiled by Cork County Library’s Local Studies staff and is a beginner’s guide to tracing ancestors in County Cork / Chuir foireann Staidéar Áitiúil Leabharlann Chontae Chorcaí 'Walking in the Footsteps of Your Ancestors' le chéile agus is treoir thosnaitheoirí é ar shinsir a rianú i gContae Chorcaí.

Newspapers and Journals/ Nuachtáin agus Irisí:

Irish Times Digital Archive: contains exact reproductions of all articles published by the Irish Times from 1859 onwards. This database can be accessed at any branch library / Tá macasamhla beachta ann de gach alt a d’fhoilsigh an Irish Times ó 1859 ar aghaidh. Is féidir teacht ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

Irish Newspaper Archive: this is the largest digital archive of Irish newspapers in the world, giving access to over 40 titles and millions of newspaper articles spanning 300 years of Irish history. This database can be accessed at any branch library / Is í seo an chartlann dhigiteach is mó de nuachtáin na hÉireann ar domhan, a thugann rochtain ar níos mó ná 40 teideal agus na milliúin alt nuachtáin a chuimsíonn 300 bliain de stair na hÉireann. Is féidir teacht ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

Local Studies Library Newspaper Holdings: this is the listing of the newspapers held on microfilm and in hardcopy in the Local Studies library /Seo liostáil de na nuachtáin atá á gcoimeád ar mhicreascannán agus ar chóip chrua sa leabharlann Staidéar Áitiúil.

JSTOR: this is a not-for-profit digital archive that provides full-text access to scholarly articles from a wide range of academic journals and other trusted sources. This database can be accessed at any branch library / Is cartlann dhigiteach neamhbhrabúis í seo a sholáthraíonn rochtain ar théacs iomlán ar ailt léannta ó raon leathan d'irisí acadúla agus foinsí iontaofa eile. Is féidir teacht ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

Place names and Locations /Logainmneacha agus Suíomhanna:

Griffith’s Valuation: access is via the Ask About Ireland website. The primary valuation was the first full-scale valuation of property in Ireland. It was overseen by Richard Griffith and published between 1847 and 1864. The valuation provides the name of the head of the household / Is féidir rochtain a fháil ar shuíomh Gréasáin 'Ask About Ireland'. Ba é an príomhluacháil an chéad luacháil ar scála iomlán ar mhaoin in Éirinn. Rinne Richard Griffith maoirseacht air agus foilsíodh é idir 1847 agus 1864. Soláthraíonn an luacháil ainm cheann an teaghlaigh.

Tithe ApplotmentBooks: this site is managed by the National Archives. The books were compiled between 1823 and 1837 in order to determine the amount which occupiers of agricultural holdings over one acre should pay in tithes to the Church of Ireland. They provide the name of the head of the household / Leabhar cheaproinnt na ndeachúna: tá an suíomh seo á bhainistiú ag an gCartlann Náisiúnta. Tiomsaíodh na leabhair idir 1823 agus 1837 d’fhonn a fháil amach an méid ba cheart d’áititheoirí talmhaíochta thar acra amháin a íoc i ndeachúna le hEaglais na hÉireann. Soláthraíonn siad ainm cheann an teaghlaigh.

OSI – historic maps: this site is via Ordinance Survey Ireland. Historic 6” maps (published 1841 for Cork) and 25” maps (published 1901 for Cork) maps can be viewed online / Léarscáileanna stairiúla: tá an suíomh seo trí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. Is féidir léarscáileanna Stairiúla 6 ”(foilsithe 1841 do Chorcaigh) agus léarscáileanna 25” (foilsithe 1901 do Chorcaigh) a fheiscint ar líne.

 

 

Disclaimer: These links are being provided for information purposes only.  Cork County Library bears no responsibility for the accuracy, legality or content of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

Séanadh: Tá na naisc seo á gcur ar fáil chun críocha faisnéise amháin. Níl aon fhreagracht ar Leabharlann Chontae Chorcaí as cruinneas, dlíthiúlacht ná ábhar an suíomh seachtraigh nó as naisc ina dhiaidh sin. Téir i dteagmháil leis an suíomh seachtrach chun freagraí a fháil ar cheisteanna maidir lena ábhar